KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni
Kayseri Ticaret Odası, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, Kayseri Ticaret Odası tarafından veri sorumlusu sıfatı ile,
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
• Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
• Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
• İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,
işlenmektedir.
İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri
toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma
metninden ulaşabilirler.
A. Hukuki Sebep
Kayseri Ticaret Odası’nın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
• Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

D. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.
E. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişiler, Kayseri Ticaret Odası’nın aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri
ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru
yöntemiyle;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Kayseri Ticaret Odası’na ulaştığı tarihten
itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.
Veri sorumlusunun Kimliği
İnternet Adresi : https://www.kayserito.org.tr/
Telefon Numarası : (0352) 333 3 586
E-Posta Adresi : info@kayserito.org.tr
Adres : Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİ

Bültene Kaydol

[mc4wp_form id="4846"]

Etkinlikleri kaçırma!

Ücretsiz Kayıt Ol